Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТA

  1. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Хелти Деск ООД (наричано по-долу само „Game Evolution„). Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Game Evolution, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на сайта и Game Evolution Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Game Evolution.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

  1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Хелти Деск ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203588564, Координати за връзка: e-mail: marketing@gameevolve.com.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице на 18 години, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Game Evolution.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Game Evolution се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

  1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  2. Конфиденциалност

Хелти Деск ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Game Evolution се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация във форма за контакт и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Game Evolution може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за контакт лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Game Evolution на следния адрес или email за контакти: marketing@gameevolve.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайта.

  1. Органичаване на отговорността

Game Evolution прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Game Evolution не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Game Evolution за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Game Evolution  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Game Evolution  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Game Evolution  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

  1. Услуги, изискващи регистрация

Game Evolution  си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

– Възможност за публикуване на коментари, наречени статуси от страна на потребителя в специализирана секция на Game Evolution.

– Коментиране под статиите, които са ограничени за коментиране от регистрирани потребители. Това са всички статии от Game Evolution. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва Правилата за ползване на форумите на Game Evolution.

Потребителите  имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия на Game Evolution.

Game Evolution си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Game Evolution.

Game Evolution си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Други

Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на Game Evolution.

VIII. Промени

Game Evolution си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.